Hambaarstiteaduse lõpueksami korraldus

1. Hambaarstiteaduse V kursuse lõpueksam on kirjalik. 

2. Iga üliõpilane saab ühe küsimuse kuuest erinevast hambaarstiteaduse 
valdkonnast. 

3. Eksami kestus on 6 tundi. 

4. Eksam hõlmab aineid: suu- ja hambahaigused, ortodontia, täiskasvanute ja 
laste suu- ja näolõualuukirurgia, hambahaiguste ennetus ja ravi lastel ja 
hammaste ja lõualuude proteesimine.

5. Kordamisküsimuste koostamisel tuleks silmas pidada, et tegemist on 
hambaarsti taseme eksamiga. Eksami kordamisküsimused ei tohi sisaldada 
ainult valikainetes käsitletud teemasid. Kordamisküsimused esitatakse 
üliõpilastele ja lõpueksami komisjonile detsembri lõpuks. 
Kordamisküsimustele tuleb lisada õppekirjanduse loetelu. Kordamisküsimuste 
vastavust käesolevale eeskirjale jälgib lõpueksami komisjon.

6. Lõpueksami küsimused koostatakse üliõpilastele jagatud teemade või 
kordamisküsimuste alusel. Eksamiküsimuste koostamise, nende vastavuse 
kordamisküsimustele ja õigsuse eest vastutab hambaarstiteaduse instituudi 
juhataja.

7. Iga küsimuse vastust hinnatakse 100 palli süsteemis. Lõpphinne kujuneb kuue 
küsimuse punktisumma keskmisena. 

8. Punktis 7 toodud hindeskaalat võib lõpueksami komisjon muuta, kui eksami 
ajal või pärast seda selgub, et mõni küsimus osutus vigaseks või mõnel muul 
mõjuval põhjusel, näiteks ebaõnnestunud formuleering, õige vastuse 
puudumine, mitmeti mõistetavus jne.

9. Lõpueksami läbiviimist ja hindamist korraldab lõpueksami komisjon, mille 
koosseisu kinnitab valdkonna õppeprodekaan programmijuhi esildise alusel 
hiljemalt kevadsemestri alguseks. Lõpueksami komisjoni kuuluvad lisaks 
esimehele peamiste erialaainete õppejõud (punkt 4) - kokku 6 isikut. 

10. Eksamitööd parandatakse vahetult pärast töö äraandmist. Eksamitulemused 
tehakse teatavaks suuliselt eksamipäeva lõpul.

11. Lõpueksami korduseksamit on üliõpilasel võimalik sooritada üks kord. 
Korduseksam (samas vormis) toimub aasta pärast koos järgmiste lõpetajatega. 
Mõjuvatel põhjustel mitteilmunud üliõpilasel on õigus sooritada lõpueksam 
komisjoni esimehe poolt määratud ajal. Mõjuvateks põhjusteks on haigus, 
mida tõendab komisjoni esimehele esitatud arstitõend, ekstreemne perekondlik 
situatsioon vmt.

Lõpueksami kordamisküsimused

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused