Praktika

Praktika on hambaarsti põhiõppe osa, mis toimub väljaspool Tartu Ülikooli, üliõpilase poolt valitud ja õppetooli poolt heakskiidetud raviasutuses.

Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava “Hambaarstiteadus” praktikaprotsessi on tunnustatud kvaliteedimärgiga.

Image
praktika_tunnustus

Praktika käigus omandab üliõpilane kaasaegseid teadmisi ja arusaamu hambaarsti praksise üldisematest probleemidest ja tegevustest. Juhendaja järelevalve all osutab üliõpilane abivajajale kvaliteetset hambaravi­teenust.

Praktikakorraldus hambaarstiteaduse õppekavas

Praktikakorraldus hambaarstiteaduse õppekavas kehtib hambaarstiteaduse kõikidele kursustele.

Õppija kohustused:

 • üliõpilane otsib endale ise praktika läbiviimise koha ja toob vabas vormis garantiikirja (näidised kursuste lehekülgedel) Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituudi juhiabi Anne Sirge kätte. Suvel toimuva praktika korral on garantiikirja esitamise tähtaeg maikuu esimene nädal ja talvel toimuva praktika korral detsembrikuu kolmanda nädala lõpuks;
 • õppija on kohustatud läbima praktika ettenähtud mahus;
 • õppija esitab praktikabaasi poolsele juhendajale praktikajuhendi, milles on märgitud eeldusained, praktika eesmärk ja väljundid;
 • õppija peab täitma igal päeval praktika aruannet, milles on märgitud protseduurid, mida õppija peaks võimalusel sooritama praktika ajal. Praktikapäeviku ja aruande saab välja printida TÜ hambaarstiteaduse instituudi koduleheküljelt;
 • üliõpilane on kohustatud pidama praktikapäevikut. Õppija lepib praktikabaasi poolse juhendajaga kokku, millised iseseisvalt tehtud tööde kirjeldused võib ta kanda oma e-õpimappi. Patsientide ravi korral isikuandmeid avalikustada ei tohi, märkida võib ainult, et tegemist oli näiteks 23-aastase mehega või 7-aastase poisiga;
 • praktika lõpus koostab õppija praktika aruande. Aruande ja praktikapäeviku allkirjastab praktikabaasi juhendaja. Aruandes olevad andmed kannab õppija ka oma e-õpimappi. Paberkandjal praktikapäeviku ja aruande esitab õppija koolipoolsele juhendajale õigeaegselt;
 • üliõpilane demonstreerib koolipoolsele juhendajale oma e-õpimapis olevat eneseanalüüsi, kirjeldades seal järgmist:
  • minu ootused praktikale minnes
  • millised ülesandes said täidetud täielikult, millised osaliselt, mis jäi tegemata
  • milliseid teadmisi/oskusi pean täiendama, et edaspidi olla edukam
  • uued või kinnitust saanud huvialad
  • enesekindlus
  • võime tegutseda meeskonnas

Kooli kohustused:

 • õppija poolt esitatud garantiikirja alusel sõlmib kool lepingu praktikabaasiga, kindlustades sellega tasu maksmise õppija juhendamise eest. Kool kohustab jagama õppijale informatsiooni praktika toimumise kohta;
 • kool annab õppijale tagasisidet praktika hindamise kohta;
 • kool annab praktikabaasile tagasisidet toimunud praktika kohta.

Praktika baasasutuse kohustused:

 • Praktikabaasi poolne juhendaja tutvustab õppijale esimesel praktika päeval:
  • raviasutuse struktuuri, töökorraldust ja töötajaid
  • tööohutuse reegleid
  • töökeskkonnas töötamise reegleid
  • töövahendite asukohta ja kasutamist
  • dokumentide täitmist
    
 • raviasutuse poolne juhendaja on tutvunud õppija praktikaaruandes märgitud tööde loendiga ja korraldab võimalusel töö nõnda, et õppija saaks kõiki märgitud protseduure kas iseseisvalt või juhendaja abiga sooritada;
 • juhendaja suhtub praktikanti kui tulevasse kolleegi, kes alles õpib hambaarstiks;
 • juhendaja kontrollib praktikandi teoreetilisi teadmisi enne protseduuri praktilist sooritust, korrigeerib koheselt õppija töövõtteid või meetodeid;
 • praktika lõpus kontrollib juhendaja õppija praktikapäevikut ja aruannet ning allkirjastab need.
 • Samuti koostab juhendaja iseloomustuse õppija kohta vastates järgmistele küsimustele:
  • milline oli õppija käitumine teiste raviasutuse töötajate ja patsientide suhtes
  • kas õppija oli korrektne töökohustuste suhtes
  • kas õppija teoreetilised teadmised olid piisavad tööülesannete või protseduuride iseseisvaks sooritamiseks
  • kas praktikandil oli mingeid konkreetseid raskusi ülesannete täitmisel
  • kas õppija arenes praktika käigus

Praktikakorraldus hambaarstiteaduse õppekavas

 

II kursuse praktika

IV kursuse praktika

V kursuse praktika

Doktorantuur

Career conference „To new hights with a PhD degree!“

Tudengid koos

A new website presents opportunities for learning Estonian at the university

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Night Library lasts longer than ever this spring